Nieuws

Het bestuur van de ijsclub Den Helder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de

Algemene ledenvergadering 

Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag  13 november 2018 aanvang 19.30 uur.

Locatie: clubgebouw op de ijsbaan aan het Nieuwland.

De agenda is als volgt:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Verslag/notulen ALV 2017
  3. Stand van zaken rondom de ijsclub (Vz.)
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie (decharge verlening)
  7. Contributie 2018/2019
  8. Verkiezing nieuwe kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Joop van Schie, voorzitter IJsclub Den Helder

Navolgende stukken liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage (kopieën zijn aanwezig)

-Resultaatrekening

-Balans

-verslag secretaris

-verslag ALV 2017